بین الحرمین (فارسی)

حسن خانچی

56 بازدید دریافت نماهنگ

 این نماهنگ متبط با ایم محرم حسینی علیه السلام می باشد

متن شعر

بین الحرمين...... روحي مشتاگه اللیلة

بین الحرمین.........امشب روحم هوای آنجا را کرده

بین الحرمين .......  لحسین اگعد وابچیله

بین الحرمین.........برای مولا حسین بنشینم وبگریم

گلبی یتلاهب جمره

آتش دلم زبانه کشیده

یمکن تحضرنی الزهرة

گمانم حضرت زهراء خواهم دید

بین الحرمین........ بین الحرمین

بین الحرمین.........بین الحرمین

:::::::::::::::::::

من و سجاد و یک درد و وضوی اشک و دیدارت

به حیرت مانده در صحن تو و صحن علمدارت

سراپا گریه جاری می شوم در بحر زوارت

سلامم را تو پاسخ می دهی با داغ بسیارت

از عشق تو من شور باران می گیرم

بی یاد تو من دور از دریا می میرم

از خاک صحنت مولا
می آید بوی زهرا(س)

**********

ارید اتوضه بدموعی مثل ما انظر الگبه

میخواهم با اشک دیده ام وضو بگیرم همانگونه که به گنبدش نگاه میکنم

عشگ ومصیبته بگلبی یحیر العاشن بگلبه

عشقی که مصیبتش در قلبم جای گرفته وقلب هر عاشقی را به حیرت آورده

اریدن خاشع من اوگف اکبر واللهج بحبه

با خشوعی کامل بایستم وتکبیر گویان نام زیبایش را به زبان بیاورم

وارید اللیلة من اسجد اعـــّفر خدی بالتربه

وامشب میخواهم به هنگام سجود گونه ام را به تربت باکش نهم

مااشوف الناس....... واتخیّل مرقد خالی

مردم را نمیبینم..........وگمان میکنم که صحنش خالی است

مااشوفه الناس....... واعیونی دموع اتلالی

مردم رانمیبینم..........ودوچشمانم غرق در اشک شوند

صافن واتأمل نظره

خیره ومنتظر نگاهی ام

یمکن تحضرني الزهرة

گمانم حضرت زهراء را خواهم دید

::::::::::::::::

بین الحرمين

بین الحرمین.........برای مولا حسین بنشینم وبگریم

گلبی یتلاهب جمره

آتش دلم زبانه کشیده

یمکن تحضرنی الزهرة

گمانم حضرت زهراء خواهم دید

بین الحرمین........ بین الحرمین

بین الحرمین.........بین الحرمین

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.