برپاخیز

گروه سرود محراب

263 بازدید دریافت نماهنگ

این اثر با موضوع تاریخ مبارزاتی ایران می بالشد

متن شعر

برپاخیز

تو را یل قبیله زاده اند
به دوش ات این علم نهاده اند
به دست توست سپاه شب اسیر
اراده کن نفس خارو خس بگیر
اگر علم کنون به دوش توست 
نوید حق به یک خروش توست

راهی شو ره روشن 
عظمت چون کوه آهن
جاری شو تا وحدت
آتش زند به خرمن
برپاخیز 
از جا کن
 بنای کاخ دشمن
تو وارث فتوح خیبری
خروش و از قیام حیدری
به تیغ خود به ره دعا زدی
زجا بکن سرای هر ستمگری
قدم  بنه چونان پیمبری
که بشکند بتان دیگری
شبی پر از نشانه می رسد
صدای جاودانه می رسد
نوید حق به حق عیان شود
زمین پراز صدای آستان شود
طلای دار این سحر تویی
بر این نشانه مفتخر تویی


راهی شو ره روشن 
عظمت چون کوه آهن
جاری شو تا وحدت
آتش زند به خرمن
برپاخیز
 از جا کن 
بنای کاخ دشمن

ارسال دیدگاه:


از اینکه ابتدا نام خود را همراه با دیگاهتان با ما به اشتراک می گذارید ؛ متشکریم.